Our Story

Be Informed. Be Smart. Be Sure.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh at neque eleifend tristique at sit amet libero. In aliquam in nisl nec sollicitudin. Sed consectetur volutpat sem vitae facilisis. Fusce tristique, magna ornare facilisis sagittis, tortor mi auctor libero, non pharetra sem ex eu felis. Aenean egestas ut purus nec vehicula. Morbi eu nisi erat. Nam mattis id lectus sit amet mattis. Suspendisse eget tristique neque

Working Hours

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

Latest News

    Geen blogs gevonden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1. Alltronic BV (hierna: Alltronic), met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Ringlaan 72 ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0444.840.218. Alltronic is te bereiken op het e-mailadres: ledsmeet@alltronic.be. De website van Alltronic is: www.alltronic.be.

1.2. Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Alltronic en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Als er uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een afzonderlijke overeenkomst, dan blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

1.3. Het elektronisch bestelsysteem van Alltronic biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij Alltronic.

Artikel 2 Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Alltronic. Offertes of prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak van de offerte of opgave van de prijs. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Alltronic zijn bevestigd. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2. De bestellingen gemaakt via de website www.alltronic.be binden de klant op eenzelfde wijze als bestellingen die gemaakt zijn via bestelbonnen, e-mail of op andere wijze.

2.3. Alltronic beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan Alltronic heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan Alltronic. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.4. Elke annulering door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Alltronic. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de voorziene prijs van de bestelling, onverminderd de mogelijkheid voor Alltronic om een hogere schade aan te tonen en te vorderen.

2.5. Elke wijziging van de opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Alltronic. Alltronic is in dit geval gerechtigd de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst / levering

3.1. Alltronic besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Alltronic, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

3.2. De klant bezorgt Alltronic in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Alltronic zijn verstrekt, heeft Alltronic het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

3.3. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Alltronic behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.4. Alltronic behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij Alltronic of derden, het bekomen van collectieve schuldenregeling door de klant, …

3.5. Indien Alltronic na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft Alltronic het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant.

3.5. Klachten betreffende de levering moeten binnen de 24 uren na de levering/uitvoering per aangetekende brief aan Alltronic gericht worden en in elk geval vóór enig gebruik, wijziging of herstelling, zulks op straffe van verval van alle aanspraken.

Artikel 4 Prijs

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door Alltronic.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering, transport, e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

4.3. De opgave van prijs van de producten uit de webshop slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs

Artikel 5 Betaling

5.1. De facturen van Alltronic zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op het ogenblik van de ontvangst van de goederen.

5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,00 zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Alltronic het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van Alltronic, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

5.5. Alltronic is gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van klanten te compenseren met schulden aan de klant, zelfs na samenloop.

Artikel 6 Overmacht

6.1. Indien Alltronic de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Alltronic het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

6.2. Indien Alltronic bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Alltronic gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval, binnen 8 kalenderdagen na de levering van de producten gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan.

7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Alltronic de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3. De schadevergoeding waartoe Alltronic op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4. Alltronic zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving.

Artikel 8 Retourzendingen

8.1. Enkel producten die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en de factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

8.2. Alltronic behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

Artikel 9 Overdracht van rechten

9.1. De klant wordt pas eigenaar van de geleverde producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen opzichtens Alltronic heeft voldaan. Alltronic behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendoms-voorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke Alltronic niet zou hebben gecontracteerd.

9.2. Alltronic behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant. De doorverkoop door de klant van de niet-betaalde goederen heeft bovendien van rechtswege de overdracht van de schuldvordering van de klant op de derde aan Alltronic tot gevolg, zodat deze laatste over een rechtstreeks vorderingsrecht beschikt opzichtens de derde.

Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.

9.3. Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik dat de goederen de gebouwen van Alltronic of van haar leveranciers verlaten. Indien de klant de goederen komt afhalen, gaat het risico over van zodra de klant wordt aangemaand om de goederen te komen afhalen. Na deze aanmaning kunnen bewaringskosten worden aangerekend.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1. De klant staat aan Alltronic uitdrukkelijk het recht toe om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard. Alltronic zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft te allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

10.2. De klant dient Alltronic onverwijld elke adreswijziging ter kennis brengen. Zo dit niet geschiedt, zal alle briefwisseling geacht worden te zijn ontvangen zo zij gericht werd aan het in bestelbon of orderbrief vermelde of telefonisch meegedeelde adres van de klant.

Artikel 11 Geschillenregeling

11.1. Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Alltronic van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

11.2. Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Alltronic afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Alltronic. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

11.3. Een eventueel in gebreke blijven van Alltronic om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

11.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

11.5. In de relatie tussen Alltronic en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Alltronic worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren onverminderd het recht voor Alltronic om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.